50% KORTING

op de laatste accessoires
OP = OP
KLIK HIER

Infinity Wax Europe-standaardbepalingen en -voorwaarden


1. INTERPRETATIE
1.1 Definities. In deze Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:
Werkdag: een andere dag dan een zaterdag, zondag of nationale feestdag in Nederland wanneer
banken staan ​​open voor zaken.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming
met clausule 15.7.
Contract: het contract tussen de Leverancier en de Klant voor de levering van Goederen
en / of Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden.
Klant: de persoon of firma die de Goederen en / of Diensten koopt van de
Leverancier.
Deliverables: de deliverables uiteengezet in de Order.
Leveringslocatie: heeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 4.2.
Force majeure evenement: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 14.1.
Goederen: de goederen (of een deel daarvan) vermeld in de Bestelling.
Goederenspecificatie: elke specificatie voor de goederen, inclusief elke formule die dat wel is
schriftelijk overeengekomen door de klant en de leverancier.
Intellectuele eigendomsrechten: octrooien, rechten op uitvindingen, auteursrechten en naburige rechten,
handelsmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen, rechten op het opkomen, goodwill en het recht
om te vervolgen voor het verspreiden van rechten, rechten op ontwerpen, databaserechten, gebruiksrechten en de bescherming van de
vertrouwelijkheid van, vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow) en alle andere
intellectuele eigendomsrechten, in beide gevallen ongeacht of deze geregistreerd of niet geregistreerd zijn en
inclusief alle toepassingen en rechten om te worden aangevraagd en te worden verleend, verlengingen of uitbreidingen
van, en rechten om aanspraak te maken op, dergelijke rechten en alle vergelijkbare of gelijkwaardige rechten of
beschermingsvormen die nu of in de toekomst blijven bestaan ​​of zullen bestaan ​​in enig deel van de
wereld.
Bestelling: de bestelling van de Klant voor de levering van Goederen en / of Diensten, zoals uiteengezet in de
Aankooporder van de klant of de schriftelijke aanvaarding door de klant van de leverancier
offerte, of in de e-mail- of faxbestelling van de Klant of zoals gedetailleerd in de Klant
telefonische bestelling aan de leverancier, al naar gelang het geval.
Diensten: de diensten, inclusief de Deliverables, geleverd door de Leverancier aan de
Klant zoals uiteengezet in de Servicespecificatie hieronder.
Dienstspecificatie: de beschrijving of specificatie voor de Services die schriftelijk wordt verstrekt
door de Leverancier aan de Klant.
1.2 Leverancier:
Infinity Wax Europe geregistreerd in Nederland met ondernemingsnummer 59977353.
Materialen van leveranciers: heeft de betekenis zoals uiteengezet in clausule 8.1 (g). 1.2 Constructie. In deze
Voorwaarden, de volgende regels zijn van toepassing:
. (a) een persoon een natuurlijk persoon, een rechtspersoon of een rechtspersoon zonder rechtspersoonlijkheid (ongeacht of
geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben);
. (b) een verwijzing naar een partij omvat zijn opvolgers of toegestane rechtverkrijgenden;
. (c) een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of
wettelijke bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een statuut of
wettelijke bepaling omvat elke ondergeschikte wetgeving die op grond van dat statuut is vastgesteld
of wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld;
. (d) elke uitdrukking geïntroduceerd door de voorwaarden waaronder, inclusief, in het bijzonder of iets soortgelijks
meningsuiting moet als illustratief worden opgevat en mag de strekking van de tekst niet beperken
woorden voorafgaand aan die termen; en
. (e) een verwijzing naar geschreven of geschreven omvat faxen en e-mails.
2. BASIS VAN HET CONTRACT
. 2.1 De Order vormt een aanbod van de Klant om Goederen te kopen en / of
Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden.
. 2.2 De Bestelling wordt pas als geaccepteerd beschouwd wanneer de Leverancier schriftelijk uitgifte doet
acceptatie van de Order of de Leverancier doet iets dat consistent is met een
voornemen om de bestelling te voltooien op welk tijdstip en op welke datum het contract
zal ontstaan.
. 2.3 Het contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen. De
Klant erkent dat hij niet op een verklaring, belofte,
vertegenwoordiging, verzekering of garantie gedaan of gegeven door of namens de
Leverancier die niet is vermeld in het Contract.
. 2.4 Alle monsters, tekeningen, beschrijvende zaken of advertenties uitgegeven door de Leverancier
en eventuele beschrijvingen van de Goederen of illustraties of beschrijvingen van de Services
vervat in de catalogi of brochures van de leverancier worden uitgegeven of gepubliceerd voor
het enige doel van het geven van een idee bij benadering van de Diensten en / of Goederen
beschreven in hen. Zij maken geen deel uit van het contract of hebben er een
contractuele kracht.
. 2.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden die
de klant probeert op te leggen of in te voeren, of die worden geïmpliceerd door handel,
gewoonte, praktijk of handelswijze.
. 2.6 Elke door Leverancier verstrekte offerte vormt geen aanbod en is slechts geldig
gedurende een periode van 60 dagen vanaf de datum van afgifte.
2.7 Al deze Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van zowel Goederen als Diensten, behalve
waar de toepassing op de ene of de andere is opgegeven.

3. GOEDEREN
. 3.1 Tenzij geproduceerd op bestelling voor de Klant, worden de Goederen beschreven in de
Leverancierscatalogus of op haar website.
. 3.2 Voor zover de Goederen worden gefabriceerd om te bestellen voor de Klant,
3.2.1 de Klant zal de Leverancier vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven,
schade en verliezen (inclusief directe, indirecte of vervolgschade, verlies van winst,
verlies van reputatie en alle rente, boetes en juridische en andere professionele kosten en
kosten) die de Leverancier heeft geleden of opgelopen in verband met enige claim
tegen de Leverancier voor daadwerkelijke of vermeende inbreuk op de intellectuele rechten van een derde partij
eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Goederen door de Leverancier
Specificatie. 3.2.2 de Klant erkent dat de Leverancier, in de productie
dergelijke Goederen, volledig afhankelijk zijn van door de Klant verstrekte informatie;
. 3.2.3 de Leverancier is niet aansprakelijk in verband met enig gebruik van de Goederen anders dan
voor die doeleinden die de Leverancier de Klant schriftelijk op de hoogte brengt van de Goederen
geschikt zijn voor; en
. 3.2.4 de Klant zal de details van het goedgekeurde gebruik van de Goederen doorgeven aan zijn
klanten of een derde partij aan wie het de goederen samen met eender welke levert
andere informatie of instructies verstrekt door de Leverancier en zorgt ervoor dat
dergelijke klanten / derden houden zich aan dergelijke informatie en instructies.
. 3.3 De leverancier behoudt zich het recht voor om de goederenspecificatie aan te passen indien vereist door
alle toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.
. 3.4 De Klant zal niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier;
. 3.4.1 letters, cijfers of markeringen vervangen, veranderen, verwijderen, verdoezelen of vernietigen
welke dan ook die op de Goederen of op een van hun verpakkingen voorkomen of daarop zijn gerepareerd;

. 3.4.2 de make-up van om het even welke goederen of hun verpakking verdunnen, wijzigen, mengen of wijzigen; of
. 3.4.3 herverpakking van goederen, en de leverancier is niet aansprakelijk met betrekking tot enige
Goederen in verband waarmee de klant deze clausule overtreedt 3.4
. 3.5 De ​​Klant zal de Goederen niet verkopen of anderszins leveren aan een derde partij voor
gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Leverancier. De Leverancier zal niet (ongeacht of toestemming voor de verkoop heeft
zijn gegeven onder deze clausule of anderszins) zijn aansprakelijk voor alle verkochte of
anders geleverd door de Klant voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk.
. 3.6 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid van de goederen vast te stellen
en / of diensten en de Klant zal zijn eigen Kwaliteitscontrole Testen toepassen en
individu
Batchtesten voor de goederen en, op aanvraag, levert de leverancier de resultaten van
dergelijke tests en elk behouden monster van de Goederen.
. 3.7 Alle adviezen van de Leverancier aan de Klant met betrekking tot de Goederen, hun
gebruik en / of toepassing wordt gegeven aan de beste kennis en overtuiging van de Leverancier, maar
is op geen enkele manier bindend voor de Leverancier en de Leverancier heeft geen
aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijk advies, tenzij schriftelijk gegeven door een bestuurder van de
Leverancier.
. 3.8 In het geval dat de goederen worden geleverd in middelgrote bulkcontainers (IBC's)
het volgende is van toepassing: (a) de IBC's zijn voor risico van de klant en zij
zorgt ervoor dat zij volledig verzekerd zijn voor hun vervangingswaarde; (b) de
Klant zal veilige en voldoende faciliteiten bieden voor het lossen, opslaan en
laden van alle IBC's en zal de Leverancier schadeloos stellen voor enige schade, claims of
kosten die voortvloeien uit een schending van deze voorwaarde; (c) de Klant is toegestaan
tot 6 maanden gratis on-site gebruik van elke IBC waarna de klant zal
maak de IBC's beschikbaar voor inzameling of retourneer deze aan de Leverancier. In de
het geval dat elke IBC niet beschikbaar wordt gemaakt voor verzameling of geretourneerd in overeenstemming
met deze clausule of als de IBC niet in een bevredigende staat is voor hergebruik de
Leverancier brengt kosten in rekening en de Klant betaalt een vergoeding van £ 50 plus BTW per stuk
IBC bij betaling waarvan de titel in de betreffende IBC aan de Klant wordt doorgegeven.
. 3.9 De klant stemt er hierbij mee in om IBC's alleen te gebruiken voor het lossen van producten
geleverd door de Leverancier aan de Klant voor die specifieke levering en op geen enkel moment
moet ander materiaal in een IBC worden geplaatst. De leverancier behoudt zich het recht voor om
kosten voor de reiniging of vervanging van een IBC indien niet geretourneerd in geschikt
voorwaarde voor onmiddellijk hergebruik.
. 3.9.1 De Klant mag geen van de Leveranciers verkopen, tenzij voorafgaande toestemming
producten of diensten tegen een lagere prijs dan de MRRP zoals uiteengezet in de leveranciers
gepubliceerde verkoop- / kleinhandelsprijslijst op de datum van levering van het product.
4. LEVERING VAN GOEDEREN
. 4.1 De leverancier zorgt ervoor dat:
. (a) elke levering van de Goederen vergezeld gaat van een afleveringsbewijs waaruit blijkt
de datum van de Bestelling, alle relevante klant- en leveranciersreferentie
nummers, het type en de hoeveelheid van de Goederen, speciale opslaginstructies
(indien aanwezig) en, als de bestelling in gedeelten wordt afgeleverd, het openstaande
saldo van nog te leveren goederen; en
. (b) als de Leverancier van de Klant verlangt dat hij een retourneerbare verpakking retourneert
materiaal aan de Leverancier moet de Klant dergelijke verpakkingen maken
materialen beschikbaar voor verzameling op de momenten dat de leverancier
redelijk verzoek. Retourneringen van verpakkingsmaterialen zijn op de website
Kosten van de leverancier.
. 4.2 Indien is overeengekomen dat Leverancier de Goederen dan aan Klant zal leveren
wordt afgeleverd op de locatie die in de Bestelling is vermeld of op een andere locatie
als de partijen
kan overeenkomen en een dergelijke locatie zal de Afleveringslocatie zijn als is overeengekomen dat de
De klant verzamelt de goederen bij de leverancier of op een andere locatie die door de leverancier kan worden geadviseerd vóór de levering. De locatie wordt dan de leveringslocatie.
. 4.3 Als de leverancier de goederen levert, doet hij dit op elk moment nadat deze zich hebben voorgedaan
klaar.
. 4.4 Als de klant de goederen verzamelt, doet hij dit binnen vijf dagen na zijn
geadviseerd door de Leverancier dat de Goederen gereed zijn voor verzameling.
. 4.5 De ​​levering van de Goederen zal worden voltooid bij aankomst van de Goederen bij de Levering
Locatie (als de leverancier de goederen levert) of de voltooiing van het laden van
de goederen op de afleverlocatie (als de klant de goederen verzamelt).
. 4.6 Alle data vermeld voor levering van de Goederen zijn slechts bij benadering, en de tijd van
levering is niet van de essentie. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in
levering van de Goederen die is veroorzaakt door een Overmachtsituatie of door de Klant
nalaten de Leverancier te voorzien van afdoende leveringsinstructies of andere
instructies die relevant zijn voor de levering van de goederen.
. 4.7 Indien de leverancier nalaat de goederen te leveren, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten
en kosten gemaakt door de Klant bij het verkrijgen van vervangende goederen van
vergelijkbare beschrijving en kwaliteit in de goedkoopste markt beschikbaar, minus de prijs van
de goederen. De leverancier is niet aansprakelijk voor het niet leveren van de goederen
voor zover dit falen wordt veroorzaakt door een overmachtsituatie van de klant
nalaten de leverancier te voorzien van afdoende leveringsinstructies voor de goederen
of enige relevante instructie met betrekking tot de levering van de Goederen.
. 4.8 Indien de klant de goederen niet binnen 5 werkdagen accepteert of in ontvangst neemt
Dagen waarop de leverancier de klant meldt dat de goederen klaar zijn, dan
behalve wanneer een dergelijk verzuim of vertraging wordt veroorzaakt door een overmachtsituatie of door de
Het nalaten door de leverancier van zijn verplichtingen uit hoofde van het contract met betrekking tot
de goederen:
. (a) levering van de Goederen wordt geacht te zijn voltooid om 9.00 uur 's ochtends
op de zesde werkdag volgend op de dag waarop de leverancier op de hoogte is gebracht
de klant dat de goederen gereed waren; en
. (b) de Leverancier zal de Goederen opslaan tot de levering plaatsvindt, en de kosten in rekening brengen
Klant voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief verzekering en alle
herleveringskosten).
. 4.9 Indien binnen 10 Werkdagen na de Leverancier de Klant op de hoogte is gesteld van de Goederen
klaar voor aflevering heeft de klant ze niet afgenomen of geaccepteerd, de
Leverancier kan een deel of alle Goederen opnieuw verkopen of op een andere manier verkopen, en daarna
het in mindering brengen van redelijke opslag- en verkoopkosten, rekening aan de Klant voor om het even welke
overschrijding van de prijs van de Goederen of de Klant in rekening brengen voor eventuele tekorten
onder de prijs van de goederen.
4.10 De Klant is niet gerechtigd om de Goederen af ​​te wijzen als de Leverancier opgeeft
tot en met 10 procent meer of minder dan de hoeveelheid bestelde Goederen, maar
een pro rata aanpassing zal worden gemaakt aan de factuur van de bestelling na ontvangst van de kennisgeving
van de Klant dat de verkeerde hoeveelheid Goederen werd geleverd.
. 4.11 De leverancier kan de goederen in gedeelten leveren, die gefactureerd en gefactureerd worden
apart betaald. Elke aflevering vormt een afzonderlijk contract. Ieder
vertraging in levering of defect in een termijn geeft de klant geen recht op
annuleer elk ander deel.
5. KWALITEIT VAN GOEDEREN
. 5.1 Tenzij anders vermeld, garandeert de Leverancier dat bij levering, en voor een periode
van 12 maanden vanaf de datum van levering (garantieperiode), zullen de goederen:
. (a) zich in alle materiële opzichten conformeren aan hun beschrijving in de Goederen
Specificatie;
. (b) vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en afwerking;
. (c) van voldoende kwaliteit zijn (in de zin van de wet op de verkoop van goederen
1979); en
. (d) geschikt zijn voor elk doel dat door de Leverancier schriftelijk wordt verdedigd.
. 5.2 Onverminderd clausule 5.3, als:
. (a) de Klant schriftelijk opzegt tijdens de garantieperiode binnen een
redelijke tijd van ontdekking dat sommige of alle Goederen niet voldoen
met de garantie uiteengezet in clausule 5.1;
. (b) de Leverancier een redelijke mogelijkheid wordt geboden om dergelijke Goederen te onderzoeken
en / of een monster dat wordt gebruikt voor het testen van de Goederen; en
. (c) de Klant (op verzoek van de Leverancier) deze goederen terugstuurt naar de
De vestigingsplaats van de Leverancier op kosten van de Klant, zal de Leverancier, op
zijn optie, vervang de defecte Goederen, of restitueer de prijs van de
gebrekkige Goederen volledig.
. 5.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor het niet-naleven van de garantie door de goederen
in punt 5.1 indien:
. (a) de Klant verder gebruik van dergelijke Goederen maakt na een kennisgeving in
overeenkomstig artikel 5.2;
. (b) het defect ontstaat doordat de Klant de mondelinge instructies van de Leverancier niet heeft opgevolgd
of schriftelijke instructies met betrekking tot de opslag of het gebruik van de Goederen of (indien daar
zijn geen) goede handelspraktijken;
(c) het defect ontstaat als gevolg van de Leverancier na elke Goederenspecificatie
geleverd door de klant;
. (d) de Klant wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder de schriftelijke toestemming van de
Leverancier;
. (e) het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, of
abnormale werkomstandigheden;
. (f) de Goederen verschillen van de Goederenspecificatie als gevolg van wijzigingen aangebracht in
zorg ervoor dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende normen.
. 5.4 Behalve zoals bepaald in dit artikel 5, is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de
Klant met betrekking tot het niet naleven door de Goederen van de garantie zoals uiteengezet in
clausule 5.1.
. 5.5 De ​​voorwaarden van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende Goederen
geleverd door de Leverancier onder clausule 5.2.
. 5.6 Ingeval van een geschil met betrekking tot de kwaliteit van de Goederen, de resultaten van
het testen door de Leverancier van de Goederen of een monster daarvan is bindend voor de
partijen
6. TITEL EN RISICO
. 6.1 Het risico in de Goederen gaat over op de Klant bij voltooiing van de levering.
. 6.2 De eigendom van de Goederen gaat niet over op de Klant tot de eerste van:
. (a) de leverancier ontvangt de volledige betaling (in contanten of geclearde tegoeden) voor de
Goederen en alle andere goederen die de leverancier aan de klant heeft geleverd
in welk geval de eigendom van de Goederen zal overgaan op het moment van betaling van alle
zulke bedragen; en
. (b) de Klant de Goederen doorverkoopt, in welk geval de eigendom van de Goederen zal overgaan
aan de Klant op het tijdstip vermeld in artikel 6.4.
. 6.3 Totdat de eigendom van de Goederen is overgedragen aan de Klant, moet de Klant:
. (a) de Goederen afzonderlijk opslaan van alle andere goederen in het bezit van de Klant, dus
dat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als het eigendom van de Leverancier;
. (b) geen identificatiemerk of verpakking op of verwijderen, beschadigen of verdoezelen
met betrekking tot de Goederen of een IBC;
. (c) de Goederen in goede staat houden en verzekerd houden tegen
alle risico's voor hun volledige prijs namens de Leverancier vanaf de datum van
levering;
. (d) onmiddellijk de Leverancier op de hoogte stellen als deze het voorwerp uitmaakt van een van de gebeurtenissen
opgesomd in clausule 13.1 (b) van artikel 13.1 (m); en
. (e) de Leverancier dergelijke informatie met betrekking tot de Goederen als de Leverancier te verstrekken
kan van tijd tot tijd nodig zijn.
. 6.4 Onderhevig aan clausule 6.5, kan de klant de goederen in het gewone doorverkopen of gebruiken
zijn bedrijf (maar niet anderszins) voordat de leverancier de betaling ontvangt
voor de goederen. Als de klant de goederen echter vóór die tijd doorverkoopt:
. (a) het doet dit als principaal en niet als de agent van de Leverancier; en
. (b) de eigendom van de Goederen gaat onmiddellijk over van de Leverancier naar de Klant
vóór het tijdstip waarop doorverkoop door de Klant plaatsvindt.
. 6.5 Indien de eigendom van de Goederen voor de Klant overgaat, wordt de Klant hiervan het voorwerp
naar een van de gebeurtenissen in clausule 13.1 (b) van clausule 13.1 (m), dan zonder
beperking van enig ander recht of rechtsmiddel dat de Leverancier mogelijk heeft:
. (a) het recht van de Klant om Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale gang van zaken
zijn bedrijf stopt onmiddellijk; en
. (b) de Leverancier kan op elk moment:
. (i) van de Klant eisen dat hij alle Goederen in zijn bezit levert die
niet zijn doorverkocht, of onherroepelijk verwerkt in een ander
artikel; en
. (ii) als de Klant dit niet onmiddellijk doet, voer dan een locatie van de
Klant of een derde partij waar de Goederen op volgorde worden opgeslagen
om ze te herstellen.
7. LEVERING VAN DIENSTEN
. 7.1 De Leverancier zal de Diensten leveren aan de Klant in overeenstemming met de
Servicespecificatie in alle materiële opzichten.
. 7.2 De Leverancier zal alle redelijke inspanningen doen om aan prestatiedata te voldoen
voor de overeengekomen Services, maar dergelijke datums zijn slechts schattingen en de tijd zal
niet van essentieel belang zijn voor de uitvoering van de Services.
. 7.3 De Leverancier heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de Diensten die dat wel zijn
nodig om te voldoen aan alle toepasselijke wet- of veiligheidseisen of die dat wel doen
geen wezenlijke invloed hebben op de aard of de kwaliteit van de Diensten, en de Leverancier zal
waarschuw de klant bij een dergelijk evenement.
. 7.4 De leverancier garandeert de klant dat de diensten worden geleverd met behulp van
redelijke zorg en behendigheid.
8. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
8.1 De klant moet:
. (a) zorg ervoor dat de voorwaarden van de Order en (indien ingediend door de Klant) de Goederen
Specificatie is compleet en nauwkeurig;
. (b) samenwerken met de Leverancier in alle aangelegenheden met betrekking tot de Diensten;
(c) de Leverancier, zijn werknemers, agenten, consultants en onderaannemers, voorzien van
toegang tot de gebouwen van de klant, kantooraccommodatie en andere faciliteiten als
redelijkerwijs vereist door de Leverancier om de Diensten te leveren;
. (d) de Leverancier dergelijke informatie en materialen te verstrekken zoals de Leverancier dat kan doen
redelijkerwijs vereist om de Diensten te leveren en ervoor te zorgen dat dergelijke informatie is
nauwkeurig in alle materiële opzichten;
. (e) de gebouwen van de Klant voorbereiden op de levering van de Diensten;
. (f) het verkrijgen en onderhouden van alle benodigde licenties, toestemmingen en toestemmingen die mogelijk zijn
vereist voor de Services vóór de datum waarop de Services moeten worden gestart;
. (g) bewaar en onderhoud alle materialen, apparatuur, documenten en andere eigendommen van de
Leverancier (Leveranciersmaterialen) in de gebouwen van de Klant in veilige bewaring bij zijn
eigen risico, het Supplier Materials in goede staat houden tot het wordt teruggestuurd naar de
Leverancier, en niet over de Leverancier Materialen anders dan in
in overeenstemming met de schriftelijke instructies of toestemming van de Leverancier; en
. (h) het retourneren van ongewenste goederen binnen 2 weken na levering, mits altijd
dergelijke rendementen worden onderworpen aan een administratiekost van 25% (beoordeeld tegen
de volledige prijs van de goederen) en worden alleen geaccepteerd voor retourneren met de voorafgaande
schriftelijke toestemming van de leverancier. Voor alle duidelijkheid: geen goederen gemaakt
specifiek voor de Klant worden aanvaard voor terugzending; en
. (i) ervoor te zorgen dat alle vaten en andere verpakkingen die aan de leverancier worden teruggestuurd, zijn
geretourneerd met hun originele sluitingen en de Klant erkent dat de
De leverancier accepteert geen drums voor terugzending zonder originele sluitingen.
8.2 Indien de uitvoering van een van de verplichtingen van de leverancier met betrekking tot de diensten is
voorkomen of vertraagd door een handeling of nalaten van de klant of nalaten van de klant
om een ​​relevante verplichting uit te voeren (standaardinstelling klant):
. (a) de Leverancier heeft, zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, het recht om
de uitvoering van de Services opschorten totdat de Klant de Klant heeft hersteld
Standaard en om te vertrouwen op de standaardwaarde van de klant om deze te ontlasten
van enige van zijn verplichtingen voor zover de Klantpremie verhindert of vertraagt
de uitvoering door de Leverancier van een van zijn verplichtingen;
. (b) de Leverancier is niet aansprakelijk voor kosten of verliezen geleden of opgelopen door de
Klant die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van nalaten of vertraging van de Leverancier
een van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in deze clausule 8.2 uitvoeren; en
(c) de Klant zal de Leverancier op schriftelijk verzoek vergoeden voor alle kosten of verliezen
opgelopen of opgelopen door de Leverancier die direct of indirect van de Klant afkomstig is
Standaard.
9. KOSTEN EN BETALING
. 9.1 De prijs voor Goederen is de prijs zoals vermeld in de Bestelling of, indien geen prijs is opgegeven,
de prijs die is vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de Leverancier op de datum van levering.
De prijs van de Goederen is exclusief alle kosten en lasten van verpakking,
verzekering, vervoer van de Goederen, die door de Klant worden betaald wanneer het
betaalt voor de goederen.
. 9.2 De kosten voor Services zijn die welke tussen de partijen in de Order zijn overeengekomen
. 9.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de prijs van de Goederen te verhogen, door er een te geven
opzegtermijn van een maand aan de klant op elk moment vóór de levering, om deze te weerspiegelen
verhoging van de kosten van de Goederen aan de Leverancier die te wijten is aan:
. (a) alle factoren waarop de leverancier geen controle heeft (inclusief deviezen
schommelingen, verhogingen van belastingen en rechten, en verhogingen van arbeid,
materialen en andere productiekosten);
. (b) een verzoek van de Klant om de leverdatum (s), hoeveelheden of
soorten bestelde goederen of de goederenspecificatie; of
. (c) enige vertraging veroorzaakt door instructies van de Klant met betrekking tot de
Goederen of nalaten van de Klant om de Leverancier adequaat of accuraat te houden
informatie of instructies met betrekking tot de Goederen.
. 9.4 Met betrekking tot Goederen zal de Leverancier de Klant factureren op of op elk gewenst moment
na voltooiing van levering.
. 9.5 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de Klant elke factuur betalen
ingediend door de leverancier:
. (a) binnen 30 dagen na de datum van de factuur; en
. (b) volledig en in geclearde tegoeden op een bankrekening die door de
Leverancier, en
. betalingstermijn is de essentie van het contract.
. 9.6 Alle bedragen die de Klant verschuldigd is uit hoofde van het Contract zijn exclusief
bedragen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde die van tijd tot tijd verschuldigd zijn (btw).
Wanneer een belastbare levering voor BTW - doeleinden plaatsvindt op grond van het contract door de
Leverancier aan de Klant, zal de Klant, na ontvangst van een geldige BTW-factuur
van de Leverancier, aan de Leverancier dergelijke extra bedragen in verband met de btw betalen
zoals opeisbaar zijn op de levering van de Diensten of Goederen op hetzelfde moment als
betaling is verschuldigd voor de levering van de Diensten of Goederen.
. 9.7 Indien de Klant nalaat enige betaling te verrichten die krachtens het Contract aan de Leverancier is verschuldigd
tegen de vervaldag voor betaling, dan zal de Klant rente betalen op de
achterstallige bedrag aan het tarief van 4% per jaar boven National Westminster Bank's
basistarief
van tijd tot tijd. Dergelijke rente komt dagelijks op vanaf de vervaldag tot
daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, vóór of na het vonnis. De
Klant zal de rente samen met het achterstallige bedrag betalen.
9.8 De Klant zal alle bedragen verschuldigd onder het Contract volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, inhouding of inhouding, behalve zoals vereist door de wet. De leverancier
kan, zonder haar andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, elk bedrag dat haar toekomt verrekenen met de
Klant tegen elk bedrag dat de Leverancier aan de Klant moet betalen.
10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
. 10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten in de Goederen, elke formule die wordt gebruikt voor het produceren van de
Goederen en / of voortvloeiend uit of in verband met de Services zijn eigendom van
de leverancier. Om twijfel te voorkomen is deze clausule van toepassing in het geval dat
Goederen zijn gemaakt volgens een specificatie van de Klant of om te repliceren of
overeenkomen met een product geproduceerd door een derde partij.
. 10.2 De Klant erkent dat, met betrekking tot intellectuele eigendom van derden
Eigendomsrechten in de Services, het gebruik door de Klant van dergelijke Intellectuele
Eigendomsrechten zijn afhankelijk van het verkrijgen door de Leverancier van een schriftelijke licentie van de
relevante licentiegever onder voorwaarden die de leverancier het recht zullen geven om dergelijke rechten in licentie te geven
aan de klant.
. 10.3 Alle Supplier Materials zijn het exclusieve eigendom van de Leverancier.
11. VERTROUWELIJKHEID
Een partij (ontvangende partij) zal strikt alle technische of commerciële vertrouwelijkheid in acht nemen
knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven die van toepassing zijn
vertrouwelijke aard en zijn door de andere partij bekendgemaakt aan de ontvangende partij
(onthullende partij), haar werknemers, agenten of onderaannemers en alle andere
vertrouwelijke informatie over de activiteiten van de onthullende partij, haar producten en
diensten die de ontvangende partij kan verkrijgen. De ontvangende partij maakt alleen bekend
dergelijke vertrouwelijke informatie aan die van zijn werknemers, agenten en onderaannemers
wie moet het weten om de verplichtingen van de ontvangende partij na te komen
het contract, en zorgt ervoor dat dergelijke werknemers, agenten en
onderaannemers houden zich aan de verplichtingen die in deze clausule zijn vastgelegd alsof ze dat doen
waren een partij bij het contract. De ontvangende partij mag ook dergelijke van de
het vrijgeven van de vertrouwelijke informatie van de partij zoals wettelijk verplicht is, alle
overheids- of regelgevende instantie of door een bevoegde rechtbank. Deze
clausule 11 blijft van kracht na beëindiging van het Contract.
12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
DE AANDACHT VAN DE KLANT IS BIJZONDER GETROKKEN TOT DEZE CLAUSULE
12.1 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Leverancier uit voor:
. (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of nalatigheid van zijn
werknemers, agenten of onderaannemers;
. (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
(c) schending van de bepalingen die worden geïmpliceerd door artikel 2 van de wet op de levering van goederen en diensten
1982 (titel en rustig bezit);
. (d) schending van de bepalingen die worden geïmpliceerd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979 (titel en
rustig bezit); of
. (e) producten met gebreken volgens de Consumer Protection Act 1987.
. 12.2 Onder voorbehoud van clausule 12.1:
. (a) de Leverancier zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de
Klant, contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van
wettelijke plicht, of anderszins, voor winstderving of enige indirecte of
gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het Contract;
. (b) de totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot alle verliezen die hieruit voortvloeien
onder of in verband met het contract, hetzij in contract, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anders, waarvoor
de leverancier is niet verzekerd en zal in geen geval meer dan £ 10.000 bedragen; en
. (c) de totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot alle verliezen die daaruit voortvloeien
onder of in verband met het contract, hetzij in contract, onrechtmatige daad
(inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anders, waarvoor
de Leverancier is verzekerd, zal in geen geval meer dan £ 2.000.000 bedragen.
. 12.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige claim voor geen of korte levering, tenzij
een dergelijke claim is binnen 3 werkdagen na de datum van levering ontvangen.
. 12.4 De Leverancier is niet aansprakelijk met betrekking tot enige vordering tot beschadiging of verlies
van de Goederen in elke zending, tenzij een dergelijke vordering wordt aangemeld bij de Leverancier
binnen 3 werkdagen na levering.
. 12.5 In het geval dat de klant wenst te claimen dat een van de goederen defect is
of niet voldoen aan de Goederenspecificatie die de Klant zal uitvoeren bij de Leverancier
verzoek, de Leverancier een monster van de Goederen (of een deel daarvan) in te dienen
een formulier dat de Leverancier nodig heeft en de Leverancier zal op eigen kosten
hebben het recht om een ​​dergelijk monster onafhankelijk te laten testen en de resultaten daarvan
onafhankelijke testen zijn bepalend voor de vraag of de goederen defect zijn
en / of voldoen aan de Goederenspecificatie.
. 12.6 De voorwaarden geïmpliceerd door secties 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1979 en de
voorwaarden die zijn opgenomen in de secties 3 tot en met 5 van de Wet op de levering van goederen en diensten 1982
zijn, voor zover toegestaan ​​door de wet, uitgesloten van het Contract.
. 12.7 Dit artikel 12 blijft geldig na beëindiging van het Contract.
13. BEËINDIGING
13.1 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan elke partij de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien:
. (a) de andere partij een materiële inbreuk pleegt op haar verplichtingen onder dit Contract
en (indien een dergelijke schending kan worden verholpen) deze schending niet binnen 30 dagen na kan verhelpen
ontvangst van een schriftelijke kennisgeving om dit te doen;
. (b) de andere partij de betaling van haar schulden opschort of dreigt te schorsen of is
niet in staat om zijn schulden te betalen als ze opeisbaar worden of geeft toe dat hij zijn schulden niet kan betalen of
(zijnde een vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) wordt geacht niet in staat te zijn haar te betalen
schulden in de zin van artikel 123 van de Insolvency Act 1986 of (zijnde een
persoon) wordt geacht niet in staat te zijn zijn schulden te betalen of als niet redelijk
vooruitzicht op dit doen, in beide gevallen, in de zin van sectie 268 van de
Insolvency Act 1986 of (zijnde een partnerschap) heeft een partner aan wie een van de
het voorgaande is van toepassing;
. (c) de andere partij begint onderhandelingen met alle of een deel van haar schuldeisers met een
om een ​​van zijn schulden opnieuw in te plannen, of een voorstel doet voor of aangaat
compromis of regeling met zijn schuldeisers anders dan (waar een bedrijf) voor
het enige doel van een regeling voor een solvente samensmelting van die andere partij met
een of meer andere bedrijven of de reconstructie van het oplosmiddel van die andere partij;
. (d) een verzoekschrift wordt ingediend, een kennisgeving wordt gegeven, een resolutie wordt aangenomen of een bestelling wordt geplaatst voor
of in verband met de liquidatie van de andere partij (zijnde een bedrijf) anders
dan voor het enige doel van een schema voor een oplosmiddelamalgamatie van de andere
feest met een of meer andere bedrijven of de reconstructie van het oplosmiddel daarvan
andere partij;
. (e) de andere partij (als individu) is het onderwerp van een faillissementsaanvraag of
bestellen;
. (f) een schuldeiser of beslaglegger van de andere partij beslag legt op of in bezit neemt van, of een
nood, uitvoering, sekwestratie of een ander dergelijk proces wordt geheven of afgedwongen
of aangeklaagd tegen, het geheel of een deel van zijn vermogen en dergelijke beslaglegging of
proces wordt niet binnen 14 dagen ontladen;
. (g) een verzoek wordt gericht aan de rechtbank, of een bevel wordt gemaakt, voor de benoeming van een
beheerder of als een kennisgeving van de intentie om een ​​beheerder te benoemen wordt gegeven of als
een beheerder wordt aangesteld over de andere partij (zijnde een bedrijf);
. (h) de houder van een kwalificerende last op de activa van de andere partij (zijnde een
vennootschap) is gerechtigd om een ​​administratief mandaat te benoemen of te benoemen
ontvanger;
. (i) een persoon heeft het recht een ontvanger te benoemen ten opzichte van de activa van de andere partij
of een ontvanger wordt aangesteld over de activa van de andere partij;
. (j) elke gebeurtenis zich voordoet of wordt gevoerd met betrekking tot de andere partij in welke dan ook
rechtsmacht die daaraan onderhevig is en die dezelfde of vergelijkbare werking heeft
voor een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 13.1 (b) van artikel 13.1 (i) (inclusief);
. (k) de andere partij schorst, dreigt op te schorten, stopt of dreigt op te houden met
zijn geheel of nagenoeg de gehele onderneming voortzetten;
. (l) de financiële positie van de tegenpartij verslechtert in die mate dat in de
De mening van de Leverancier dat de Klant in staat is om zijn verplichtingen adequaat na te komen
het contract is in gevaar gebracht; of
. (m) de andere partij (als individu) sterft of, wegens ziekte of onvermogen
(hetzij mentaal of fysiek), is niet in staat om zijn eigen zaken te regelen of
wordt een patiënt onder elke wetgeving inzake geestelijke gezondheid.
. 13.2 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke kennisgeving aan de klant indien de
Klant betaalt op grond van dit contract op de vervaldag geen betalingen voor
betaling.
. 13.3 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier de
levering van Diensten of alle verdere leveringen van Goederen onder het Contract of enige andere
ander contract tussen de klant en de leverancier indien de klant nalaat
betaal elk bedrag verschuldigd onder dit Contract op de vervaldag voor betaling, de
Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen die worden vermeld in clausule 13.1 (b)
13.1 (m), of de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat
onderhevig zijn aan een van hen.
. 13.4 Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook:
. (a) de Klant moet alle Leverancier onmiddellijk aan de Leverancier betalen
openstaande onbetaalde facturen en rente en, met betrekking tot Diensten
geleverd maar waarvoor nog geen factuur is ingediend, de Leverancier
dient een factuur in, die door de klant moet worden betaald
onmiddellijk bij ontvangst;
. (b) de klant moet alle leveranciersmaterialen en eventuele deliverables retourneren
die niet volledig zijn betaald. Als de klant nalaat dit te doen, dan is de
Leverancier kan de lokalen van de Klant betreden en deze in bezit nemen.
Totdat ze zijn geretourneerd, is de klant als enige verantwoordelijk
voor hun veilige bewaring en zullen ze voor geen enkel doel gebruiken
verbonden aan dit Contract;
. (c) de opgebouwde rechten en rechtsmiddelen van de partijen als bij beëindiging niet
worden aangetast, inclusief het recht om schadevergoeding te vorderen met betrekking tot enige inbreuk
van het Contract dat bestond op of vóór de datum van beëindiging of
verstrijken; en
. (d) clausules die expliciet of impliciet van kracht zijn na de beëindiging moeten:
ga door met volledige kracht en effect.
14. OVERMACHT
. 14.1 In het kader van dit Contract betekent overmacht een gebeurtenis hiernaast
de redelijke controle van de Leverancier inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële geschillen (waarbij het personeel van de Leverancier betrokken is
of een andere partij), falen van een nutsvoorziening of transportnetwerk, daad van God,
oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, kwaadwillende schade, naleving van enige wet of
regeringsbevel, regel, regeling of richting, ongeval, instorting van de installatie
of machines, brand, overstroming, storm of wanbetaling van leveranciers of onderaannemers of
onbeschikbaarheid van grondstoffen of andere elementen van de Goederen.
. 14.2 De Leverancier zal niet aansprakelijk zijn jegens de Klant als gevolg van enige vertraging of tekortkoming
om zijn verplichtingen onder dit Contract na te komen als gevolg van overmacht
Evenement.
. 14.3 Indien de overmachttoestand de Leverancier belet om enige van de
Diensten en / of Goederen voor meer dan 6 weken, zal de Leverancier, zonder beperking
haar andere rechten of rechtsmiddelen hebben het recht om dit Contract te beëindigen
onmiddellijk door een schriftelijke kennisgeving aan de klant.
15. ALGEMEEN
. 15.1 Overdracht en andere transacties.
. (a) De Leverancier kan te allen tijde toewijzen, overdragen, hypotheken,
uitbesteden of op enige andere manier zaken doen met alle of een van zijn rechten onder
het Contract en kan op enige wijze een of alle van deze uitbesteden of delegeren
zijn verplichtingen uit hoofde van het contract aan een derde partij.
. (b) De Klant zal, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier,
toewijzen, overdragen, in rekening brengen, in onderaanneming geven, een vertrouwensrelatie verklaren of een deal sluiten
andere manier met alle of een van zijn rechten of verplichtingen onder het Contract.

. 15.2 Kennisgevingen.
. (a) Een kennisgeving of andere mededeling aan een partij onder of in verband
met dit contract zal schriftelijk worden geschreven, gericht aan die partij op haar
statutaire zetel (als het een bedrijf is) of zijn hoofdvestiging (in welke
ander geval) of een ander adres dat die partij mogelijk heeft opgegeven aan de
andere partij schriftelijk in overeenstemming met deze clausule, en zal worden geleverd
persoonlijk of per prepaid eersteklas post of een andere volgende werkdag verzonden
bezorgdienst, of per commerciële koerier, fax of e-mail.
. (b) Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: indien
persoonlijk wordt afgeleverd bij vertrek op het adres waarnaar wordt verwezen in clausule 12.2 (a);
indien verzonden door vooraf betaalde eerste klas post of andere bezorgdag bezorging
service, om 9.00 uur op de tweede werkdag na plaatsing; indien geleverd
per commerciële koerier, op de datum en op het tijdstip dat de koerier
ontvangstbewijs is ondertekend; of, indien verzonden per fax of e-mail, één werkdag
na verzending.
(c) De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening of kennisgeving van enige procedure of
andere documenten in juridische stappen
. 15.3 Afbreking.
. (a) Indien enige bepaling of gedeeltelijke verstrekking van het Contract ongeldig is of wordt,
onwettig of niet-afdwingbaar, wordt het geacht te zijn gewijzigd tot het minimum
noodzakelijk om het geldig, legaal en afdwingbaar te maken. Als zoiets
wijziging is niet mogelijk, de relevante bepaling of deelbepaling zal
wordt geacht te zijn verwijderd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of deelbepaling onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid
van de rest van het contract.
. (b) Indien de ene partij de andere kennisgeving doet van de mogelijkheid dat een bepaling of
gedeeltelijke verstrekking van dit contract is ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar, de
partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om een ​​dergelijke bepaling te wijzigen, zodat, als
gewijzigd, het is juridisch, geldig en afdwingbaar, en voor het grootste deel
mogelijk, bereikt het beoogde commerciële resultaat van de oorspronkelijke bepaling.

. 15.4 Ontheffing. Een verklaring van afstand van enig recht uit hoofde van het Contract of de wet is alleen effectief als het zich in
schrijven en wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende overtreding of
standaard. Geen falen of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder de
Het contract of de wet houdt een verklaring van afstand in van dat of enig ander recht of rechtsmiddel,
noch de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.
Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van dergelijk recht of rechtsmiddel zal het
verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel.
. 15.5 Geen partnerschap of agentschap. Niets in het contract is bedoeld of zal zijn
geacht een partnerschap of joint venture tussen een van de partijen tot stand te brengen,
noch één van de partijen als agent van een andere partij voor enig doel vormen. Geen van beide
partij heeft de bevoegdheid om op te treden als agent voor, of om de andere partij te binden in een
manier.
. 15.6 Derden. Een persoon die geen partij is bij het Contract heeft er geen
rechten om zijn voorwaarden te handhaven.
. 15.7 Variatie. Behalve zoals uiteengezet in deze Voorwaarden, geen wijziging van het Contract,
inclusief de introductie van eventuele aanvullende voorwaarden en condities zijn
effectief tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de Leverancier.
. 15.8 Toepasselijk recht. Deze overeenkomst en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in
verband ermee, of het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractueel
geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de
wet van Nederland.
. 15.9 Jurisdictie Elke partij komt onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Nederland zullen hebben
exclusieve rechtsbevoegdheid om geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband daarmee te beslechten
met dit Contract of zijn onderwerp of formatie (inclusief niet-contractueel
geschillen of claims).


Accept Site use cookies